vedtægter


Vedtægter for den selvejende institution Skalbjerg borger og klubhus

 


§1

Institutionens navn er SKALBJERG BORGER- OG KLUBHUS - I det efterfølgende kaldet centeret.

Institutionen er selvejende, og hjemstedet er Skalbjerg By, Ny Assens kommune

§2

Institutionens formål er at opføre og drive center til fremme af idræts- og kulturaktiviteter i Skalbjerg by. Centeret kan benyttes til andre kulturelle for-mål, fx: større møder, udstillinger, sammenkom-ster m.v

§3

Som medlem kan optages alle foreninger samt pri-vatpersoner. Medlemmer har ingen ret til nogen af centerets formue eller dets overskud. Evt. kontin-gent fastsættes af bestyrelsen.

§4

Institutionens ledes af en bestyrelse på 5 medlem-mer. Bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2-årig periode. Bestyrelsesvalg foregår, så man på lige årstal udskifter 3 medlemmer, og på ulige årstal 2 medlemmer. Udtræder et bestyrelsesmedlem i valgperioden, indtræder suppleanten i stedet, og fungere til det udtrædende medlems valgperiode udløber.

§5

Den til opførelse af centeret nødvendige kapital skaffes til veje gennem frigivelse af sportsfond, tilskud fra fonde, offentlige myndigheder, enkelt-personer eller firmaer m.v., samt ved optagelse af lån.

§6

Den nødvendige kapital til centerets drift skaffes til veje gennem lejeindtægter, samt ved alternativ udnyttelse af centerets lokaliteter. Bestyrelsen fastsætter de nærmere regler for udlejning af centerets lokaler. Taksterne skal løbende justeres i forhold til den økonomiske udvikling

§7

Et evt. overskud ved centerets drift henlægges til imødegåelse af kommende udgifter til vedligehol-delse, nyanskaffelser samt om og/eller tilbygning.

§8

Evt. overskud…? Ikke findes nødvendigt for centerets drift, indsættes i bank/sparekasse.

§9

I forhold til tredjemand hæfter institutionen alene med sin formue. Medlemmerne har intet personligt ansvar for institutionens forpligtelser.

§10

De i § 4 nævnte bestyrelsesmedlemmer mødes så snart valget af dem har fundet sted. De konstituerer sig med: formand, næstformand, sekretær. Efter nyvalg og evt. suppleringer skal bestyrelsen konsti-tuerer sig på ny. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, og kan til enhver tid nedsætte nødvendige udvalg.

§11

Bestyrelsen afholder mødes efter behov, dog mindst 4 gange årligt. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 4 medlemmer er til stede. Bestyrelsen fører protokol over forhandlinger og beslutninger – proto-kollen underskrives af bestyrelsesmedlemmerne.

§12

Institutionen tegnes af samtlige bestyrelsesmed-lemmer i foreningen, eller af den /de bestyrelsen måtte bemyndige.

§13

Institutionens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet skal hvert år inden den ordinære generalforsamling revideres af en registeret revisor.

§14

Generalforsamlingen er institutionens højeste myn-dighed. Der afholdes generalforsamling hvert år i Marts måned. Generalforsamlingen varsles med mindst 3 ugers varsel i de lokale aviser. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal i skriftlig form være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Dagsorden til ordinær generalforsamling skal mindst indeholde flg. Punkter:

Der skrives protokol over generalforsamlingens forhandlinger og beslutninger - protokollen underskrives af dirigenten.

§15

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes såfremt 3 af bestyrelsens medlemmer, eller halvdelen af institutionens medlemmer, indgiver skriftlig begæ-ring herom til bestyrelsen med angivelse af, hvilke emner, der ønskes behandlet. Ekstraordinær gene-ralforsamling skal afholdes senest en måned efter begæring herom er fremsat til bestyrelsen – indvars-ling som til ekstra ordinær generalforsamling (jf.§14)

§16

Ændringer i disse vedtægter kan foretages når de vedtages på ordinær generalforsamling, hvor mindst to tredjedele af de fremmødte stemmer for forslaget.

§17

Forslag der kan medføre institutionens opløsning skal dog altid behandles på to på hinanden følgen-de ordinære generalforsamlinger med indvarsling og stemmeafgivning som tidligere nævnt i disse ved-tægter §14,15,16

§18

I tilfælde af institutionens opløsning skal eventuel formue overgå til alment kulturelt arbejde i Skalbjerg by eller Ny Assens kommune efter generalforsamlingens beslutning.

Ovenstående vedtægter er vedtaget på generalforsamling i den selvejende institution Skalbjerg borger- og klubhus.

Skalbjerg D. 5 marts 2007